Συνδεδεμένη ενίσχυση δικαιούνται από φέτος τα μήλα και οι καρποί με κέλυφος

mila_kalliergeia
Jun 26 2017

Συνδεδεμένη ενίσχυση δικαιούνται από φέτος τα μήλα και οι καρποί με κέλυφος


Με απόφαση που ελήφθη μετά την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την επιλογή του Εθνικού Φακέλου που είχε η χώρα μας ως κράτος μέλος, προστέθηκαν τα μήλα όπως και άλλα προϊόντα στις ήδη υπάρχουσες συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μας πληροφορεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπονικών Συλλόγων και του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας Δημήτρης Σοφολόγης, πριν περίπου έναν χρόνο, στις 31 Ιουλίου 2016, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρούσε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ίσχυαν από το 2017. Φέτος, λοιπόν, στις 18 Μαΐου, ο υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης συνυπέγραψαν την απόφαση περί καθορισμού των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα μ’ αυτή, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για φέτος ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ, για το 2018 στα 3.956.934, για το 2019 στα 3.914.336 και για το 2020 στα 3.914.336. Η έκταση που καθορίστηκε ανέρχεται σε 8.391 εκτάρια. Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους εξής όρους επιλεξιμότητας:

1. Καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις μήλα.

2. Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων μήλων ανά έτος. Δηλαδή, ο παραγωγός πληρώνεται το πηλίκο της διαίρεσης των 4.000.000 ευρώ διά τα στρέμματα του ΟΣΔΕ του 2017 της καλλιέργειας των μήλων.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενδεικτική τιμή για τα μήλα είναι τα 47,7 ευρώ το στρέμμα.

Κάντε τώρα Like στη σελίδα https://www.facebook.com/infoagrotisgr/ για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα που σας ενδιαφέρουν.

Και οι κελυφωτοί καρποί

Πέραν των μήλων, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στη συνδεδεμένη εντάσσονται πια και οι καρποί με κέλυφος, δηλαδή τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, τα καρύδια, τα κάστανα και τα φιστίκια με επιδότηση 13,9 ευρώ το στρέμμα.

Πρόκειται για απόφαση που συνυπέγραψαν επίσης οι Αποστόλου και Κόκκαλης στις 18 Μαΐου. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τα έτη 2017 ως 2020 είναι ο ίδιος με τα μήλα και η έκταση καθορίστηκε στα 28.799 εκτάρια.

Να σημειωθεί πως η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που αθροιζόμενες υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

Για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα, ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας, δεν δύναται να λάβει την εν λόγω ενίσχυση. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ανά έτος. Το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους κοινοποιεί όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που χορηγήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. Κατόπιν αυτού, η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία αυτά το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης υποχρεούνται:

  • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
  • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
  • Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Καν. (ΕΚ) 809/2014, τόσο όσον αφορά στους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 5% του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Σε περίπτωση που ο γεωργός αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει την πραγματοποίηση των ελέγχων, δεν δύναται να λάβει την ενίσχυση. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της ενίσχυσης, τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κάντε τώρα Like στη σελίδα https://www.facebook.com/infoagrotisgr/ για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα που σας ενδιαφέρουν.

Πηγή: Νίκος Γουργιώτης, eleftheria.gr