Προθεσμία κατάθεσης φυσικών φακέλων των υποψηφίων για τα δύο προγράμματα Μεταποίησης έως 20 Φεβρουαρίου

programma_agrotikis_anaptyxis_paa_2014_2020_6
Feb 13 2018

Προθεσμία κατάθεσης φυσικών φακέλων των υποψηφίων για τα δύο προγράμματα Μεταποίησης έως 20 Φεβρουαρίου

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα κάνει δεκτούς τους φυσικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επενδυτών για ένταξη στις δύο δράσεις του προγράμματος ενίσχυσης της εμπορίας και μεταποίησης το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε έγγραφό του, αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Υποµέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

  • Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).
  • Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).

Σε συνέχεια της 2285/112754/25-10-2017 1ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 756/46257/27-04- 2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και της 2286/112759/25-10-2017 2 ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 1338/68195/23-06-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», σας γνωρίζουµε ότι η καταληκτική ηµεροχρονολογία για την υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας για τις ανωτέρω δράσεις είναι η 20ή Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 και κανένας φυσικός φάκελος υποψηφιότητας δεν θα γίνει δεκτός πέραν της ηµεροχρονολογίας αυτής. Οι φάκελοι θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΥΠΑΑΤ, Σκαλιστήρη 19 και Πατησίων 207Α – γραφείο 203.

 agro24.gr