ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018

opekepe-pliromes-1
Feb 25 2018

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018

Ενιαία Αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

Προθεσμία

Καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Αίτησης είναι η 15η Μαΐου 2018. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά τη 15η Μαΐου:

 • της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα,
 • της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2018 στον δικαιούχο, κατά3 % ανά εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τροποποιήσεις

Σημειώνεται ότι σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση. Φέτος, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι την Πέμπτη 31 Μαΐου.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου και μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Υποβολή

Η ΕΑΕ 2018 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

 • Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος. Διαδικτυακά μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όσοι δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο.
 • Μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων (ΚΥΔ) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Κατά την υποβολή του εντύπου της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, ο γεωργός που είχε υποβάλει ΕΑΕ 2017, διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση με το έτος 2017. Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν είχε υποβάλει ΕΑΕ 2017, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Τaxisnet

Για την υποβολή της αίτησης ο παραγωγός πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του. Στην περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει μόνος του μέσω του online συστήματος την ΕΑΕ 2018, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα και ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω taxisnet.

Όσοι παραγωγοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2017) ή έχουν υποβάλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Στην περίπτωση που ο παραγωγός θέλει να υποβάλει αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, παράγει μοναδικό «κωδικό υποβολής/εξουσιοδότησης», τον οποίο παραδίδει στον φορέα επιλογής του. Εάν ο εν λόγω παραγωγός επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που ο γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της Ενιαίας Αίτησης έτους 2018, υποβάλλει υποχρεωτικά:

 • Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου. Απαιτείται μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του Μέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση).

Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από τον γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2017/2018 και το έτος υποβολής αίτησης 2018.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και όπως έχουμε επισημάνει, η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική.

Μέτρα ΠΑΑ

Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» και είναι ενταγμένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης.

Για τον λόγο αυτόν, οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2018.

Εξάλλου, η ΕΑΕ 2018 αποτελεί αίτημα πληρωμής για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:

 • 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
 • 10.0.4 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • 10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
 • 10.1.4 (Α, Β, Γ, Δ) Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
 • 10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)
 • 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
 • 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
 • 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

Πηγή: Ύπαιθρος Χώρα